Poete

 • Je Ba

  Bio

  Jesica Baciu (n. 1985, Bârlad) a absolvit Facultatea de Litere din Cluj-Napoca și masterul de lingvistică în cadrul aceleiași facultăți. A fost librar, corector la ziar, content writer, profesor, traducător, coordonator programe ong, trainer, agent call-center, șomer. Jes este cartea sa de debut în poezie.

  Jes

  Statement

  De obicei, deschid gura doar după ce m-am mirat şi amuzat; mi-ar plăcea să îmi vină natural să o fac mai des. Sau să îmi vină mai uşor să spăl tot ce e în chiuvetă, nu doar farfuriile şi cănile. Dacă vreau să scandalizez pe cineva, îi spun ca nu îmi place salata de vinete, dar nu vreau.

  “Și, dacă a existat vreodată o lirică feminină, deși nu cred asta nicio secundă - e doar o expresie inventată pentru uzul unor critici loviți de neputință -, atunci ceea ce nu a existat niciodată nu va mai fi niciodată la fel după Jesica Baciu”

  Svetlana Cârstean

  Noapte bună tuturor băieților de aseară

  ies și mă pun la masă cu cine apuc
  râd toată noaptea la glumele băieților
  pentru că noutatea e pofta mea cea mai mare

  aseară am sărutat un scorpion
  care a dat din coadă de bucurie

  atinge-mă cu selfie stickul tău
  a rămas ceva ce mi-ar plăcea să fac cu tine
  dacă și inima ta e la fel de mare

  Oameni

  doi oameni se pot întoarce din aceeași călătorie
  și unul dintre ei să aibă
  mai mult noroi pe haine decât celălalt

  un om poate să se așeze în autobuz
  lângă altul care citește
  și să audă cum
  din când în când acesta scapă sunete afară

  cineva poate să creadă că lui
  nu i-a stat niciodată bine cu părul ud

  un om poate să-l întrebe pe altul
  Tu auzi toate cuvintele rostite într-o propoziție?

  un om poate deschide într-o dimineață ușa
  și să ne vadă pe noi în curte

  cineva poate să fie acum în cameră cu sora-sa
  și ea să vadă flăcări peste tot

  cineva ar putea ști
  de ce am vrut noi să deschidem fereastra atunci,
  dacă era deja deschisă.

  Reality

  unii își iau
  câte-un câine și aleargă deodată cu el
  fără dureri de picioare, fără
  respirație grea
  unii spre alții păstrând mereu
  o distanță mică între ei
  exaltați de la trezitul devreme
  realitatea mă odihnește, doamne
  pe dealurile însorite
  pepenii păziți de cîini care hibernează
  cu ochii deschiși
  peste pepeni se așează căldura
  peste câini se așează căldura
  realitatea e odihnitoare
  bunătățile nu s-au sfârșit
  îndurările nu sunt pe terminate

  Good Night to All the Boys From Last Night

  I go out and sit around with whoever
  I laugh all night at the boys' jokes
  because novelty is my biggest craving

  last night I kissed a scorpio
  that wagged his/its tail with joy

  touch me with your selfie stick
  there's something left I'd like to do with you
  if you have as big a heart

  People

  two people could return from the same trip
  one of them having
  more mud on his clothes than the other

  a man could sit on the bus
  next to another one reading
  and hear how
  every once in a while they/he lets out sounds

  someone could believe
  wet hair never suited them/him

  someone could ask someone else
  Can you hear all the words uttered in a sentence?

  someone could open the door one morning
  and see us in the yard

  someone could be right now in the same room as their/his sister
  and she could see flames everywhere

  someone could know
  why we wanted to open the window back then,
  if it was already open.

  Reality

  some get
  a dog and run by its side
  no pain in their legs, no
  heavy breathing
  towards each other always keeping
  a slight distance between them
  uplifted from rising up early
  reality is restful, god
  on the sunny hills
  melons guarded by hibernating dogs
  eyes wide open
  heat lingers over the melons
  heat lingers over the dogs
  reality is restful
  delights aren't over
  mercies aren't running low

 • T Co

  Bio

  Teodora Coman (n. 1976, Sibiu) a publicat poezii în revistele „Dilema Veche”, „Arca”, „Euphorion”, iar din 2011 scrie cronici de carte în revista „Poesis Internațional”. A debutat la Casa de Editură Max Blecher cu volumul Cârtița de mansardă (2012), după ce anterior fusese prezentă cu un grupaj de texte în antologia colectivă Ziua cea mai lungă (2011). În 2017, a revenit la Casa de Editură Max Blecher cu volumul de versuri foloase necuvenite.

  soft guerilla

  foloase necuvenite

  „Pe lângă proză, poezia mi se pare un impresionism exacerbat, care fentează prin fragmentarism și mizează pe fulgurația revelației în locul unei înțelegeri con- stante, continue, extinse a vieții”

  „În loc să închizi realitatea în cușcă, doar pentru a te plimba în siguranță printre exponatele ei, mai bine te închizi tu într-o cușcă mobilă, la fel de sigură, și le lași pe ele libere, să le poți observi de-adevăratelea, în mișcarea lor autentică. Încerc să mă reduc cât mai mult la funcția de observare, pentru că resimt o anume toxici- tate subiectivă”


  se poate trăi
  fără instrucțiuni de folosire
  fără costum de baie
  fără termometru
  fără instalații de crăciun
  fără pauză de țigară
  fără curiculum vitae
  fără interfon
  fără carnet de șofer
  fără scară de incendiu
  fără niveluri de încredere
  fără lopeți pentru zăpadă
  fără asigurări private
  fără șervețele umede
  fără suplimente de viteză
  fără roată de rezervă
  fără mănuși de protecție
  fără drepturi de autor
  fără documente salvate
  acum există opțiunea
  autosave


  avem o concepție primitivă și romantică despre liniște
  spune un personaj abisal cu delir netratabil
  și are dreptate dacă mă gândesc la liniștea autoimpusă
  a părinților
  care fac dragoste pentru a nu trezi copilul de alături
  se mai încheie o zi
  un orgasm
  un citat
  populația își continuă declinul
  demografic
  noroc că în orice casă există o femeie care știe
  când să facă zgomot
  cu diversele ei aparate
  de gătit
  de spălat
  de aspirat
  de epilat
  nici măcar cearta nu se mai aude


  dragostea pare inertă așa cum dormitează pe prag
  dar simte mirosul de om de la distanță
  dragostea își ostoiește foamea și setea
  numai cu trup cald
  dragostea n-are de gând să mănânce sănătos
  nu-și va schimba în ruptul capului
  stilul de viață

  emisii sonore

  o voce puternică nu e neapărat frumoasă, iar una ascuțită, nu
       neapărat feminină
  sunetul nu are gen, dar vocea este sunet însoțit de gen
  cu doze implicite
  de alteritate.
  auzi destule timbre de care nu îți dai seama
  dacă sunt feminine sau masculine
  dar poate că nu ai tu ureche muzicală pentru ele, sau poate că
  cineva a fumat toată viața în exces, sau poate că ține dinadins
        tonul scăzut din jenă față de propriile emisii sonore.
  poți locui în genul tău fără să te sufoci?
  cât te ajută o voce ocupată cu un singur subiect
  până la epuizare?
  fluctuația îți permite să respiri:
  ezitare constructivă între identitate și contra-identitate
  între viață și contra-viață.
  linia continuă de la care încerci să nu te abați este o abstracție
  o convenție rutieră de separare a sensului
  de contrasens. linia continuă e sunetul unei inimi care nu mai
        bate.
  e destul să te asculți citind în variantă înregistrată
  să nu mai vrei să o faci a doua oară.
  chiar dacă vocea are gen
  cei profesioniști îl pot neutraliza suficient
  cât să nu mai stârnească interes biografic.

  și să dea tonul potrivit oricărui personaj
  din filmele de animație.
  pregătește-te din timp pentru lectura publică.
  ar fi bine să te asculte și aproapele, chiar dacă tu nu-l iubești
  si nu-l soliciți
  tocmai fiindcă el îți vrea doar binele.
  exersează singură în fața oglinzii
  cu pauze generoase între versuri.
  imită-l pe poetul preferat.

  harvey

  am trecut prin prea multe furtuni emoționale
  să mă mai sperie ceva

  n-am cerut ajutor,
  m-am evacuat singură din zona de calamitate

  cu cât ești mai departe, cu atât crezi mai puțin
  că ai locuit acolo, unde se evaluează pierderile

  și dacă aș fi fost avertizată din timp
  n-aș fi luat vreo măsură specială

  autoritățile au o singură grijă, ca de obicei:
  să dea un nume catastrofei
  dinainte ca ea să se producă

  dacă n-aș fi avut în degete
  forța cu care omul se agață de viață
  puteam fi zmeu pe asemenea vânt

  jos, lumea e naturală, plutește în derivă
  nu-mi dau seama în ce specie de copac
  m-am urcat nici ce anume simt

  aștept zgomotul elicopterelor
  plecate în survol după supraviețuitori

  o să zbor pentru prima dată în viață
  atârnată de o frânghie


  one can live with
  no user instructions
  no swimsuit
  no thermometer
  no christmas lights
  no cigarette break
  no resume
  no buzzer
  no driving license
  no fire exit
  no levels of trust
  no snow shovels
  no private insurance
  no wet wipes
  no extra speed fees
  no spare tire
  no safety gloves
  no copyright
  no saved documents
  now we have the option
  autosave


  we have a primitive and romantic view on silence
  said an abysmal character with untreatable delirium
  and he’s right if I think of the self-imposed silence
  of our parents
  making love so as to not wake up the kid in the next room
  another day is over
  another orgasm
  one more quote
  the population continues
  its demographic decline
  thank god there is a woman in every house who knows
  when to make noise
  with her different
  cooking
  washing
  cleaning
  shaving
  appliances
  you can’t even hear the fighting anymore


  love seems numb dozing on the doorstep
  but can smell a human from afar
  love appeases its hunger and thirst
  only with warm bodies
  love won’t eat healthy
  will never ever change its
  lifestyle
  not in a million years

  sound emissions

  a strong voice is not necessarily beautiful, and a high-pitched one, not
  necessarily feminine
  sound has no gender, but the voice is made up of sound and gender
  with implicit doses
  of alterity.
  there are plenty of timbres that you couldn’t say
  if they are feminine or masculine
  but maybe it’s because you don’t have a musical ear, or maybe
  someone has been a heavy smoker all their life, or maybe they
  keep their tone down on purpose, embarrassed by their own sound emissions.

  can you live in your own gender without suffocating?
  Of what use can a voice focussed on just a single subject be?
  fluctuating allows breathing :
  constructive hesitation between identity and counter-identity
  between life and counter-life.
  the continuous line that you try not to stray from is an abstraction
  a road sign convention of separating traffic lanes.
  the continuous line is the sound of a heart that stopped
  beating.
  listening to your own recorded voice reading is enough to make you
  not want to go through this ever again.
  even if the voice is gendered
  professionals can neutralize it enough
  so that it stops arousing interest in the biography.

  and so that it conveys the perfect tone for any
  cartoon character. prepare in advance for the public reading,
  it would be good to be heard by thy fellow men, even though you don’t love them
  and you don’t call for them
  precisely because they only want what’s best for you.
  practise alone in front of a mirror
  pausing generously between lines.
  imitate your favourite poet.

  harvey

  I’ve been through too many emotional storms
  to be scared by anything anymore

  I didn’t ask for help
  I evacuated myself from the disaster area

  the farther you are, the less you believe
  that you used to live there, where losses are assessed

  and even if I’d been warned in time
  I still wouldn’t have taken any special measures

  the authorities have only one concern, as usual:
  naming the catastrophe
  before it happens

  if my fingers didn’t have
  the very strength one clings to life with
  I could’ve been a kite on such a wind

  below, the world is natural, adrift
  I cannot tell what kind of tree
  I climbed onto nor what I feel

  I am listening for the sound of the helicopters
  that have gone looking for survivors

  for the first time in my life I will fly
  hanging from a rope

 • Sv Cr

  Bio

  Svetlana Cârstean a debutat în 1994, în cadrul volumului colectiv Tablou de familie. Volumul de debut individual, Floarea de menghină (2008), a fost recompensat cu Premiul pentru Debut în Poezie al Uniunii Scriitorilor, Premiul pentru Debut al revistei România literară, Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu și Premiul Radio România Cultural pentru Poezie. Floarea de menghină a fost publicată în Suedia la editura Rámus, în 2013, în traducerea poetei suedeze Athena Farrokhzad.
  În 2015 a lansat volumul Gravitație, la Editura Trei. Volumul a fost tradus și publicat în Norvegia de către editura Audiatur, în 2017.
  În aprilie 2016, împreună cu Athena Farrokhzad, a lansat în Suedia volumul comun Trado, publicat la Editura Albert Bonnier, în colaborare cu editura Rámus. Cartea a apărut în 2016 la Editura Nemira, iar traducerea poloneză, la Editura Lokator, a fost lansată în iunie 2019.
  Textele sale au fost traduse în diverse limbi: engleză, franceză, italiană, suedeză, norvegiană, cehă, catalană, slovenă, spaniolă, poloneză, ebraică.

  A coordonat la Editura Pandora M (Grupul Editorial Trei), propria colecție de poezie, “Cercul Poeților Apăruți”. Din 2016, coordonează colecția de poezie Vorpal, la editura Nemira.

  A inițiat și curatoriază seria de dezbateri și conferințe Intersecțiile de miercuri, care are loc săptămânal la hotspotul cultural Rezidența BRD Scena9. Intersecțiile de miercuri au ajuns la cel de-al cincilea sezon și au fost completate între timp cu Intersecțiile de sâmbătă pentru copii. Este de asemenea inițiatoarea, alături de scriitoarea Ana Maria Sandu, a proiectului de ateliere de citit, scris și dezvoltare a gîndirii critice în rândul copiilor și al tinerilor, Incubatorul de lectură. Incubatorul de lectură implică deja o experiență de aproape patru ani și lucrul cu peste 1000 de copii, implicit crearea unei noi metode de a lucra cu tinerii și copiii pornind de la textul literar.

  Svetlana Cârstean a scris scenariul piesei despre fenomenul Colectiv cu titlul 153 de secunde, spectacol-performance regizat de Ioana Păun, care a avut prima reprezentație în toamna anului 2018.

  Nu cred în literatură feminină, ea e doar o fantomă taxonomică menită să ne amintească mereu de unde venim, cred însă în forța din ce în ce mai imposibil de evitat a poetelor care au publicat și publică constant în ultimii ani. Vocea va fi, în poezie, mereu mai importantă decît genul.


  sînt fata decalajului
  rezultatul contorsiunii
  efectul neîntoarcerii
  fătului cu capul în jos
  sînt efectul frumuseții grăbite și trecătoare
  consecința excitației și a nerăbdării
  sînt amiaza în care
  v-ați cunoscut
  și seara în care ea
  a plecat
  sînt copilul adoptat
  de un tată
  și 39 de mame
  sînt victoria legii care constrînge
  gloria tîrzie a eșecului
  sînt 39 de fete nedorite
  sînt farul din Shabla
  unde fiecare marinar
  știe că e la jumătatea distanței
  (dintre Sulina și Istanbul)
  dintre tatăl care a început
  și tatăl care
  a sfîrșit
  dintre ceea ce ar fi putut fi
  și ceea ce vine
  sînt plăcerea de a pili colțurile
  și de a rotunji unghiurile
  sînt fiica interdicțiilor
  și supraviețuitoarea lor
  sînt fiica decretului
  a industriilor vechi
  a fostelor metode
  de fabricare
  și a risipei moderate
  sînt fiica aceea care vine pe furiș
  și face foarte mult
  zgomot

  sînt fata oricui vrea
  aparțin tuturor

  el spune
  piersicile astea sînt în afara curții
  ele nu aparțin nimănui
  nimănui din Shabla
  le putem mînca

  adoptă-mă ca pe-o pisică albă
  din mijlocul drumului
  fără milă
  și fără remușcări


  I am the daughter of delay
  the result of contortion
  the effect of the not-turning downwards
  of the foetus’ head //
  head not having turned down
  I am the effect of rushing and fleeting beauty
  the consequence of excitement and impatience
  i am the noon when
  you met
  and the evening when she
  left
  I am the adopted child
  of one father
  and 39 mothers
  I am the victory of a law that coerces
  the late glory of failure
  I am 39 unwanted girls
  I am the lighthouse of Shabla
  where every sailor
  knows he is halfway
  (between Sulina and Istanbul)
  between the father that started
  and the father that
  ended
  between what could have been
  and what is coming
  I am the pleasure of filing corners
  and rounding angles
  I am the daughter of prohibitions
  and their survivor
  I am the daughter of the decree
  of old industries
  of outdated methods
  of manufacturing
  and of moderate waste
  I am that daughter that comes furtively
  and makes a lot of
  noise

  I am the daughter of whomever wants
  I belong to everyone

  he says
  these peaches are outside the yard
  they don’t belong to anyone
  to anyone from Shabla
  we can eat them

  adopt me like a white cat
  in the middle of the street
  with no mercy
  and no remorse

 • A Gv

  Bio

  Anastasia Gavrilovici (n. 1995, Iași) a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, iar acum își continuă studiile la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, în cadrul masteratului „Societate, Multimedia, Spectacol”. A publicat poezie și articole în reviste și antologii, a colaborat cu diferite publicații din țară, printre care și „Observator cultural”, „Timpul”, „Zona nouă” și „Alecart”. În prezent este redactor al revistei „Poesis internațional” și traduce literatură din engleză, franceză și spaniolă.

  Industria liniștirii adulților

  Statement

  Mașinăria scrisului se pune în funcțiune uneori ca o Dacia 1300, alteori ca nava Enterprise. Uneori e suficient să o scot din viteze și să o las să alunece lin, alteori e nevoie de combinația potrivită de butoane și manete ca să decoleze. Asta îmi place probabil cel mai mult la poezie, că nu știu niciodată când, unde, cum o să se întâmple, de unde o să vină stimulii și în ce direcție o să evolueze un text. Uneori am în cap o singură imagine sau un singur vers despre care știu că vreau să vorbesc, alte ori e pur și simplu o atmosferă, un miros, o anumită melodie, o sumedenie de mici detalii care creează o fisură în armura lucrurilor și apare poezia. Vorba cântecului, there’s a crack in everything, that’s how the light gets in. Aș vrea ca, prin ceea ce scriu, să fiu o dronă, un satelit care înregistrează imagini și le stochează, să documentez realitatea mea, lumea în care trăiesc și firește, tectonica plăcilor mele, muzica zonelor de subducție.

  “Chiar dacă o lasă rece postsinceritatea, tânăra poetă o cultivă ca nimeni alta într-un melanj de sensibilitate și cerebralitate, cu certă vocație regizorală, în care umanul atins de entropie fie se refugiază în substitutele lui chimice, tehnologice, virtuale, fie se recompune în variante cinematice apocaliptice («o simfonie în boxele unui abator»), în instalații sau performance-uri, cu noua medialitate a emoției simula(n)te. Toate poemele surprind un eu fragil, care înregistrează simptomele fiorului existențial postuman, pe fundalul perplex al dorinței de supraviețuire și al propriei inadecvări.”

  Teodora Coman

  “Anastasia Gavrilovici scrie o poezie energică, chiar exuberantă, despre o lume în bună măsură falsă, căreia îi refuză universurile compensatorii, pasiunile mimate, fericirea-paleativ. Rezistența ei e una eficientă, constând în observație ironică și asociere metaforică, schimbând mereu regulile jocului, pentru că jocul e unul corupt. (…) Rezultă o poezie excelentă, o voce originală și autentică, dar mai ales un mesaj care te pune pe gânduri.”

  Doris Mironescu

  e doar tristețe

  Nu e depresie, e doar tristețe, impactul locului gol din pat
  unde dragostea apare și dispare ca o eczemă, un punct
  roșu pe radarul unor marinari daltoniști. Nu e depresie, ci
  mai degrabă o dezamăgire plină de duioșie când știi că nimic
  nu deosebește gura întredeschisă de plăcere de după
  orgasm de cea a unei fetițe cu polipi în timpul somnului.
  Mâna mea care mângâie de patru ani același bărbat și
  mâna unui jucător de tenis sunt la fel: urâțite, umflate, dar sigure.
  Obediente. Cândva știam să spun cuvinte salvatoare, să asamblez
  după instrucțiuni androizi veseli, să croșetez plase de siguranță pentru acrobați,
  spitale de nebuni și multinaționale. Prezența mea era dorită, simțită,
  treceam prin fața senzorilor, iar ei mă recunoșteau, dându-mi apă, săpun și lumină.
  Acum nu-mi mai cere nimeni nimic. Răspund doar la mailuri și comenzi simple
  vă rugăm să ridicați cardul vă rugăm ridicați banii vă rugăm să ridicați chitanța.
  Dar nu e depresie, nici măcar un pic, nici măcar din greșeală, deși am
  o inimă de camembert și, înfipt în ea, stegulețul unei capitale habsburgice
  în care nu mai vreau să mă întorc niciodată. E doar tristețe,
  doar un simplu fenomen demografic ce va dispărea odată cu noi. Pâcla aceea
  groasă pe care copiii o pictează în jurul munților la ora de desen și
  fără de care peisajul ar fi incomplet. Așa că fii liniștit, nu te întreba ce
  limbă vorbesc oamenii în visele maimuțelor, mai aprinde-ți o țigară,
  vino acasă la orice oră. Sunt aici și te aștept, fiindcă nu e
  depresie, e doar tristețe.

  Vieţile altora

  Citesc despre vieţile altora pe Wikipedia,
  despre Sven Marquardt, paznicul de la Berghain care nu lasă oamenii să
  intre în club dacă nu le place faţa lor, despre Sfânta Mare Muceniţă
  Anastasia, izbăvitoarea de otravă și despre pisica
  moștenitoare a lui Karl Lagerfeld. Dacă cineva ar încerca să-mi
  povestească viaţa pe Wikipedia n-ar întâmpina nicio dificultate.
  La nici 24, are ceva din ritmicitatea și limpezimea unei perfuzii.
  Micile și marile bucurii, nuanţele emoţionale, lucrurile care îmi fac inima
  ferfeniţă stau aliniate și strălucesc îmbietor, ca niște bucăţele
  multicolore de sushi într-o cutie năpădită de furnici. Am iubit
  un singur bărbat, care acum se întoarce spre mine când nu-și găsește
  cuvintele, iar asta mă face fericită. Când lipsește, mă apucă o
  tristeţe mocnită, ca atunci când te-ai străduit 3 luni să pui
  plastic la plastic, sticlă la sticlă, hârtie la hârtie și vine mașina de gunoi
  și ţi le varsă pe toate la un loc. Copilul meu, acum cât o boabă de fasole,
  întâmpină celelalte boabe de fasole din salata mâncată la prânz.
  Conţin fibre, magneziu și neurotransmiţători esenţiali pentru memorie,
  terminologii exacte, aducătoare de liniște.
  Sunt încă tânără, fertilă, răbdătoare, o tufă
  de brebenel ale cărei flori vor rezista mult,
  dacă n-o să vină câinii orașului să-și facă nevoile prea curând.
  Afară începe toamna, o toamnă univocă și previzibilă ca un
  critic literar de la Cluj, sunt pregătită pentru orice și puţin
  mă interesează că moaca mea nu m-ar ajuta să
  intru în cel mai hardcore club berlinez.
  Dacă cineva ar vrea să-mi povestească viaţa
  pe Wikipedia, aș vrea să reţină un singur lucru:
  cum ne ţinem de mână în somn, ca vidrele în apă
  pentru a nu fi purtate de curent
  una de lângă cealaltă.

  un măr roșu

  e vară și tu încă ești lângă mine
  bolborosi parameciul către parameciţa sa și corpul lor comun lumină puţin acvariul
  lângă el patul mișcările noastre respiraţia condimentată ce anume
  din toate astea ar putea schimba conţinutul aerului? două fiinţe
  devenind o punte citoplasmatică o zi obișnuită o întâmplare ca oricare alta
  un bătrân sculptor în grăsime mi-a spus că într-o relaţie
  unul dintre parteneri se atașează definitiv de celălalt și nu
  va mai fi capabil să trăiască pe cont propriu în caz că
  totuși e un comportament ciudat nu prea se întâlnește la oameni
  mai degrabă la protozoare și morse o informaţie de genul ăsta
  e o ambulanţă care nu a ajuns la timp un măr roșu
  devine un măr galben devine un măr maro devine un măr alb
  tapetul se umflă tencuiala se coșcovește pozele cu cei dragi cad
  una câte una și dispar sub moloz nu suntem primii care descoperă asta și totuși
  mutaţiile afective care au avut loc în familiile noastre de-a lungul generaţiilor
  ne fac vulnerabili în faţa schimbărilor sau poate numărul
  greșit de proteine și lipide e cel care ne împiedică să omorâm
  e dimineaţă și lumina trece aproape tomografic peste perne
  acolo unde creierele noastre își spun povești de când erau mici
  fac planuri de vacanţă și râd ca două conopide grăsuţe
  înainte să intre în cuptor

  Acum când sub luna plină se vede Jupiter


  A fost ce-a fost și mai e atât de puţin că nici nu mai contează.
  (Rodica Draghincescu)


  E din nou ziua mea, ceva ce în ultimii ani îmi provoacă
  bucurii intubate și o stranie senzaţie de inadecvare. Am un
  corp nou cu care încerc să comunic și să mă
  înţeleg. Îi ascult nevoile, îi dau odihnă și fier, odihnă și
  Nutella, odihnă și freshuri de portocale. Uneori
  sex, deși în ultima vreme tot mai rar și tot mai greu.
  E greu să icnești la fiecare mișcare, să-ţi pierzi
  elasticitatea, să te clatini de câteva ori deasupra ca o barcă
  gata să se scufunde, să obosești. Să o iei de la capăt
  fără să crâcnești. Sunt un uriaș ou Kinder cu surprize care
  se vrea atins & lins. Și încă n-am ajuns la capătul iubirii.

  Sânii mari pe care mi i-am dorit întotdeauna atrag acum
  privirile preţ de câteva clipe, până când dintr-unul
  ţâșnește laptele și se dărâmă toată șandramaua. Știu,
  alte viitoare mame fac economii, stochează celulele stem
  pentru a le asigura viitorilor copii tinereţe fără bătrâneţe și viaţă
  fără de boală. Eu nu fac nimic pentru copilul meu. Ba dimpotrivă,
  încerc să profit cât mai pot de singurătatea în doi,
  de nopţile în care putem dormi goi. De dimineţile
  leneșe, în care avem timp de întrebări: cum ai dormit?
  ce ai visat? azi plătim sau mai amânăm?
  Și încă n-am ajuns la capătul iubirii.

  Încerc să ascult melodii vesele, să emit doar emoţii pozitive,
  să-mi ajut aproapele, să găsesc pacea, conceptul ăsta nobil și
  evaziv, care a adus mai mult rău decât bine. Închid ochii, sorb din
  fresh, mă-ntreb dacă așa va fi și la mine. Acum când sub luna plină
  se vede Jupiter, mă uit la singura poză developată cu noi doi
  și-mi amintesc vorbele prezentatoarei: Feţele lor se aseamănă și,
  dacă e să-i credem pe cercetători, sunt făcuţi unul pentru celălalt.
  Sunt cea născută în zodia Milf și mă așteaptă bucurii noi.
  Nopţi albe și moviliţe de scutece în gunoi. Și drumuri dese pe autostrada
  dormitor-baie. Și sex pe furiș, pe apucate, după ploaie.
  Și încă n-am ajuns la capătul iubirii.

  it’s just sadness

  It’s not depression, it’s just sadness, the impact of the empty space in your bed
  where love appears and disappears like a rash, a red dot
  on the radar of color blind sailors. It’s not depression, but rather
  a tender disappointment knowing that nothing sets apart a mouth half open
  in the pleasure of orgasm from that of a little girl suffering from nasal polyps, sleeping.
  My hand, caressing the same man for the past four years, and a tennis player’s hand are
  the same: spoiled, swollen, but steady.
  Obedient. Once, I knew how to say words that save, I knew how to assemble cheerful
  androids according to the instructions, how to knit safety nets for acrobats,
  asylums and multinational companies. My presence was desired, felt,
  I used to pass by sensors and they’d recognize me,
  giving me water, soap and light.
  Now no one asks me for anything anymore, I only answer to emails and simple commands
  Please take your card please take your cash please take your receipt.
  But it’s not depression, not even a bit, not even by mistake, although I have a camembert heart,
  and stuck into it the flag of a Habsburgic capital
  where I never want to return. It’s just sadness,
  just a simple demographic phenomenon that will disappear when we will. That thick fog
  that children paint around mountain tops in art class, without which
  the scenery would be incomplete. So don’t worry, don’t
  wonder what language humans speak in monkeys’ dreams, light another cigarette,
  come home whenever you want. I am here, waiting, because it’s not depression, it’s just sadness.

  Lives of others

  I’m reading on Wikipedia about the lives of others,
  about Sven Marquardt, the Berghain bouncer who doesn’t let people
  in the club unless he likes their face, about the Holy Martyr and Saint
  Anastasia, the “Deliverer from Poison” and about Karl
  Lagerfeld’s cat heiress. If anyone tried to
  narate my life on Wikipedia they wouldn’t have any trouble.
  Barely 24, it has something of the cadence and clarity of an IV drip.
  Small and big joys, emotional hues, the things that tear my heart
  to pieces all stand in a line and shine alluringly, like colourful
  pieces of sushi in a box beset by ants. I’ve loved
  only one man, who now turns to me whenever he can’t find his
  words, and that makes me happy. When he’s away, a smoldering sadness
  overtakes me, just like when you’ve been sorting for 3 months
  plastic with plastic, glass with glass, paper with paper and the garbage truck comes
  and throws everything back together. My child, now the size of a bean,
  welcomes the other beans from my lunch salad.
  They contain fibres, magnesium and essential neurotransmitters for memory,
  precise terminology that brings me peace.
  I’m still young, fertile, patient, a hollowwort bush
  whose flowers will last and last,
  unless the city dogs come and soil them any time soon.
  Fall is coming outside, a fall as unambiguous and predictable as a
  literary critic from Cluj, I’m ready for anything and I couldn’t care
  less if my face wouldn’t get me in the most hardcore Berlin club.
  If anyone would like to tell the story of my life
  on Wikipedia, there’s one thing I would like them to remember:

  how we hold hands in our sleep, like sea otters do
  so that the current doesn’t draw them away
  from each other.

  a red apple

  it’s summer and you’re still here by my side

  babbled the paramecium to his lady-paramecium and their common

  body slightly lit up the fish tank

  the bed next to it our movements our spicy breath what exactly

  from all these could change the consistency of the air? two creatures

  becoming a cytoplasmic bridge an ordinary day an event like any other

  and old sculptor in fat once told me that in a relationship

  one of the partners will get attached to the other for good and

  will be unable to live on their own from then on if ever

  still it’s an odd behaviour you don’t really find it in people

  but rather in protozoa or in walruses this kind of information

  is like an ambulance that didn’t make it in time a red apple

  turns into a yellow apple turns into a brown apple turns into a white apple

  the wallpaper swells up the plaster cracks off photos of dear ones fall

  one by one and disappear under the rubble we are not the first to discover that and still

  the emotional mutations that occured in our families over generations

  make us vulnerable to change or maybe it’s the wrong number

  of protein and lipid what’s keeping us from killing

  the morning comes and the light slices almost like a CT scan over the pillows

  where our brains tell stories to each other from when they were little

  make holiday plans and laugh like two chubby cauliflowers

  about to get into the stove

  Now that under the full moon we can see Jupiter

  What has been, has already been and there’s so little left that it doesn’t even matter.
  (Rodica Draghincescu)

  It’s my birthday again, something that in the past years has caused me
  intubated joys and a strange feeling of inadequacy. I have a
  new body that I’m trying to communicate and get along with.
  I’m listening to its needs, I’m providing it with rest and iron supplements, rest and
  Nutella, rest and fresh orange juices. Sometimes with
  sex, although lately it has become less and less often and more and more difficult.
  It’s difficult to groan at every move, to lose
  your flexibility, to lurch on top a couple of times like a sinking boat,
  to get tired. To start all over again
  without complaining. I am a huge Kinder surprise egg that
  wants to be touched & licked. And I still haven’t gotten to the end of love.

  The big breasts I’ve always wanted catch
  the eye now for a few moments, until milk squirts out of
  one of them and everything falls apart. I know,
  other mothers start saving, stock stem cells
  to make sure their future children will have everlasting youth and a life
  without disease. I’m not doing anything for my child. On the contrary,
  I’m trying to enjoy the loneliness in two,
  the nights we can sleep naked, while I still can. The lazy
  mornings, when we have time to ask questions like: how did you sleep?
  what did you dream about? do we pay today or do we postpone?
  And I still haven’t gotten to the end of love.

  I’m trying to listen to happy songs, to only give off positive vibes,
  to help my neighbour, to find peace, this noble and evasive
  concept that has brought more damage than good. I close my eyes, I sip on the
  fresh juice, I wonder if if it will be like that for me too. Now that under the full moon
  we can see Jupiter, I look at the only developed photo of the two of us
  and I recall the presenter’s words: Their faces are similar and,
  according to the scientists, they are made for each other.
  I’m the one born under the sign of Milf and new joys await me.
  Sleepless nights and piles of diapers in the trash. And frequent trips on the
  bedroom-bathroom highway. And furtive, snatchy sex, after the rain.
  And I still haven’t gotten to the end of love.

 • Kr Sz

  Bio

  Krista Szöcs (n. 1990, Sibiu) a terminat masterul la Facultatea de Litere și Arte din Sibiu, cu o disertație despre post-punk și poezie. Este editor al revistei Zona Nouă și unul dintre organizatorii festivalului cu același nume. În anul 2013 a debutat cu volumul de poezie Cu genunchii la gură, iar în 2017 i-a fost publicată o plachetă, locked in silence, în cadrul proiectului Poetry will be made by all, din Zürich. În prezent locuiește în Germania.

  Berlin

  Statement

  Emily Dickinson spunea că atunci când citește o carte și simte că întreg corpul ei e foarte rece încât niciun foc nu o mai poate încălzi, atunci e poezie. Și poate că acesta e rolul poeziei, să trezească din tine cele mai întunecate și reci simțiri și să te facă să le observi. Poate căldura o să vină când, ocazional, ești purtat de echilibrul moleculelor din aer, reabsorbit de materii care nu sunt urgente, dar pentru tine necesare. Un fenomen de adaptare a poziției salvatoare, chiar dacă nu are nimic de-a face cu un organism în plină mișcare prin lumea absorbită de înțelegerea profundă a ei.

  “Poezia Kristei Szöcs, extrem de muzicală, extrem de depresivă, este puternică în sensul în care cineva poate sa ajungă la un limbaj al semnelor diseminării sentimentelor într-o lume pe care eu niciodată nu am să o pot vedea, dar pe care mi-o imaginez ca pe o lume a unei splendori depresive și asumate.”

  Angela Marinescu

  “Nici excesul, nici Berlinul nu sunt ceea ce par a fi atunci când călătorești cu Krista. Și nici măcar poezia, deși ea e prezentă peste tot, ea unifică lumile între ele. Et in Berlin ego.”

  Svetlana Cârstean

  în acest loc

  am dansat în întuneric
             și nimeni
         nu a vorbit cu mine
  am simțit capul cum vrea să se
      desprindă și să se așeze
  încet
             pe colțul mesei

  am scuipat în întunericul ăsta
  și s-a făcut liniște

  nu vorbi cu tine nu vorbi niciodată cu tine

  ai grijă la oamenii plictisiţi
  aşază-te în linie cu ei şi priveşte
  picioarele
  cum stau unul lângă celălalt


  dacă cei de lângă tine încep să alerge
  nu alerga şi tu
  n-ai şti dacă vântul te va bate
  direct în faţă

  nu îţi spun că nu vor fi victime
  le vei privi
  ca pe hainele aranjate minuţios
  în dulapuri

  chipul se va şterge
  vor rămâne doar câteva imagini
  în cea mai frumoasă parte a
  creierului

  sintetizator fals


  știu că până acum tăcerea era caracteristică. m-am contrazis.
  la jumătatea melodiei tobele s-au auzit mai tare


  nu am mai rezonat cu fericirea de
  scurtă durată

             am vrut mai mult pentru
             că cineva mi-a spus
             m-am săturat să fiu mizer
             vreau să fiu happy

  oameni care simt
  într-o limbă diferită
  bule din comics-uri unde completez
  doar cu fraze traduse atent

  m-am decis, bineînțeles, să acționez

             tăcerea ne-a surprins
             pe amândoi
             jonasi în burta unei balene


  o parte din mine poate să fie
  absolut reală
  în timp ce locul prin care mă
  plimb e o comedie

  personaj artificial
  pentru care nu mai pot lăsa
  lumina farului
  aprinsă

  încă un prieten cu care am pus
  pauză
  cealaltă parte din mine
  nu ghidează nicăieri

  locul prin care mă plimb
  nu e în pădure
  nu e bătătorit de anchetatorii
  care caută persoanele
  încă dispărute
  pentru că se apropie
  crăciunul

  dacă continui abuzul
  lumina farului o să mă orbească
  privesc în distanță
  văd casa unde trebuie să
  aștept

  personaj artificial
  ghidat de alexa
  pe holurile din lemn

  in this place

  I danced in the dark
             and no one
         spoke to me
  I felt my head wanting to
      come off and rest
  slowly
             on the corner of the table

  I spat in this darkness
  and it went quiet

  don't talk to yourself don't ever talk to yourself

  beware of bored people
  get in line with them and watch
  the feet
  standing next to each other


  if those next to you start running
  don't run as well
  you wouldn't know if the wind blows
  straight into your face

  I'm not saying there won’t be any victims
  you'll look at them
  like carefully folded clothes
  in closets

  the face will fade
  there will only be a few images left
  in the most beautiful part of
  the brain

  off-key synthesizer


  I know that so far silence was typical. I contradicted myself.
  mid-song the drums went louder


  short term happiness
  stopped appealing to me


            I wanted more because
            someone told me
            I’m sick of being miserable
            I want to be happy


  people that feel
  in a different language
  comic speech bubbles that I fill in
  only with carefully translated phrases

  I decided to act, of course            silence surprised
            us both

            jonases in the belly of
            a whale


  a part of me can be
  absolutely real
  while the place I walk
  through is a comedy

  artificial character
  for whom I can no longer
  keep the lighthouse lights
  on

  one more friend I took
  a break from
  the other side of me
  doesn’t lead anywhere

  the place i walk through
  is not in the woods
  is not trodden by the investigators
  looking for still missing persons
  because christmas is
  coming

  if I continue the abuse
  the light from the lighthouse will blind me
  I look into the distance
  I see the house where I’m supposed to
  wait

  artificial character
  guided by alexa
  through the wooden hallways

 • Amilin-Teodora Mitu

  Bio

  Amilin-Teodora Mitu are 11 ani. Poemul ei a fost scris la “Incubatorul de lectură” coordonat de Svetlana Cârstean și Ana Maria Sandu - pornind de la un vers al Simonei Popescu


  Eu am venit pe lume ca să văd
  Un loc plin de goliciune
  Ca să văd cum este să fii fată
  Să simt cum trece soare, lună,
  Fără pic de fază bună
  Ca să văd cum trece
  Îmbătat cu apă rece
  Omul, trecătorul,
  Pesimistul, optimistul
  Și soarele care are
  O floare, o singură floare
  Care nu strălucește
  Lumină nu vestește, dar
  Trece, trece printre noi
  Și prin vânturi și prin ploi
  Trece și ne trece, printre
  Degete
  Ca apa, dar mai repede,
  Imperceptibil, trece.


  I came into this world to see
  A place full of emptiness
  To see how it is to be a girl
  To feel how the sun, the moon pass
  With no good phase at all
  To see how the man, drunk on cold water
  Passes, the passer-by,
  The pessimist, the optimist
  And the sun that has
  One flower, one single flower
  That doesn’t shine
  That doesn’t bring light, but
  Passes, passes through clouds
  Through winds and through rain
  It passes and it passes us, through
  Our fingers
  Like water, but faster,
  Imperceptibly, it passes.